Regulamin korzystania z serwisu internetowego appkorn.com§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną appkorn.com („Serwis”) jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi sprzedaży oraz nieodpłatnej dystrybucji oprogramowania w wersji elektronicznej.

2. Serwis jest administrowany przez firmę REDKORN Przemysław Peron, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej gminy Gubin pod numerem 1073/09 (NIP 926-152-65-04) („Administrator”).

3. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, że w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji. Administrator jednocześnie oświadcza, że dane abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobą trzecim. Dokładniejsze informacje dotyczące danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

5. Zasady na jakich użytkownik pobiera i korzysta z oprogramowania określone są w treści licencji dołączonej do pakietu oprogramowania. Pobranie oprogramowania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na akceptację warunków licencji.§ 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz postanowieniach Regulaminu.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o usługach świadczonych przez Administratora oraz udostępnione:

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom reprezentującym Administrora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia Usługi w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z tej usługi,

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: Imię, Nazwisko, Adres, adres e-mail, Telefon, NIP.

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikom przysługuje prawo:

dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z Usługi, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej,

żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

- rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

- stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa,

- dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu.

Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.

Administrator ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy Użytkowników wykorzystujących Oprogramowanie, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.